Mayrama Mangaliyu Song, Gujarati lagna geet

Mayrama Mangaliyu Song

Gujarati lagna geet, Download Gurajati hit Video Song, Surabhi Ajit Parmar - 'shubh-lagnotsav" Shubham kalavrund, Bhavnagar, Gujrat ( INDIA ). MO;9824220669,9426271669. Managed & Powered by - APRICOT MEDIA & ENTERTAINMENT For any query-info@apricotentertainment.com, Download Gurajati Video Song

Mayrama Mangaliy Lyrics

Mayrama pelu mangal vartay,
Pelu pelu mangaliyu vartay re,
Pele mangal sona na dan devay re,
Agnidev dev ni shaskhi ae fera faray re,
Pelu re mangaliyu vartay ho..

Pelu dan sona nu devayu ho,
Dhol dhamkya re, raas rankaiya re,
Sur sharnai ne sathvare parne var ne vadhu.

Biju biju magaliyu vartay re,
Bije managa sena te dan devay?
Bije managl roopa na dan devay re,
Mandavda ma mangal get gavay re,
Biju re mangaliyu vartayu ho..

Biju dan roopa nu devayu ho,
Dhol dhamkya re, raas rankaiya re,
Mayrama Mangaliyu Song
Mayrama Mangaliyu Song
Sur sharnai ne sathvare parne var ne vadhu.

Mayra ma triju magalal vartay re,
Trije managl gayo na dan devay,
Banne pakshe anand ati ubhrai re,
Triju re mangaliyu vartay ho..

Trije dan gayo nu devayu ho,
Dhol dhamkya re, raas rankaiya re,
Sur sharnai ne sathvare parne var ne vadhu.

Chauthu chauthu mangaliyu vartay re,
Chauthe mangal sena te dan devay re?
Chauthe mangal kanya na dan devay re,
Hire gaan vainkuth ma gavashe re,
Maat pita ma hiya ma harakh na may re,
Agnidev dev ni shaskhi ae fera faray re,
Phoolda kerai keri foram badhe presaray,
Chauthu re mangaliyu vartay ho,

Chauthu dan kanyu nu devayu ho,
Dhol dhamkya re, raas rankaiya re,
Sur sharnai ne sathvare parne var ne vadhu.

Gujarati video geet mp4, gujarati lok geet song. gujrati lok geet free download.

0 comments:

Post a Comment